อำนาจหน้าที่

 
อำนาจหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด
 
                         กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม  2559  กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค  คือ  สำนักงานแรงงานจังหวัด  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                         (1)  กำกับ ดูแล  ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
                         (2)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  งานนโยบายและแผน  งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
                         (3) ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
                         (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มงานภายในสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย
 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
-จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้านแรงงาน
-จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
-ประสานและบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
-ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ
-ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย
-ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
-ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขต
 พื้นที่จังหวัด
-ขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานสู่แผนชุมขน
-ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง
-ดำเนินงานโครงการพิเศษและงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
  รับมอบหมาย
 
                    กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
-จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศแรงงาน และการเชื่อมโยงเครือข่าย
-พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานให้ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
-จัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนารายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ
-จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราขการ
-ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านแรงงาน
-จัดทำสถานการณ์แรงงานและข้อมูลเตือนภัยด้านแรงงาน
-สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหาร ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครแรงงาน
  และศูนย์แรงงานประจำตำบล
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
  มอบหมาย
 
                      ฝ่ายอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
-รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และการพัสดุของสำนักงาน
-รับผิดชอบบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
-ดำเนินการประชุมราชการส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
-ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำแนะนำปรึกษาด้านแรงงาน
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานประสานและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงาน
 แก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
-ดำเนินการงานที่ไม่สามารถมอบให้กลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งได้
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
  มอบหมาย