จังหวัดปัตตานี ประชุมแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดปัตตานี ประชุมแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 และตัวแบบ (Model) การให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางสุจินดา บุญแอ  แรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี