ที่อยู่สำนักงาน

 

        ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานได้ที่...

 

          สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

        ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังใหม่ ชั้น1) 

        ถนนเดชา ตำบลสะบารัง 

        อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

        โทรศัพท์ 0-7333-5159-60

        โทรสาร 0-7333-5159

        สื่อสาร มท. 74751

          www.pattani.mol.go.th

        E-mail pattani@mol.go.th

        E-mail rang_ngan@hotmail.com