อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๕๙

  

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดปัตตานี จำนวน    ๑๑๕     คน
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดปัตตานี จำนวน    ๗๕๑   คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          ๑. อำเภอเมือง จำนวน    ๑๐๘   คน
          ๒. อำเภอยะรัง                                        จำนวน      ๗๑   คน  
          ๓. อำเภอหนองจิก จำนวน    ๑๓๔  คน
          ๔. อำเภอโคกโพธิ์ จำนวน    ๑๐๘   คน
          ๕. อำเภอปะนาเระ จำนวน    ๑๐๕   คน  
          ๖. อำเภอมายอ    จำนวน      ๕๒   คน  
          ๗.อำเภอทุ่งยางแดง จำนวน     ๖๕    คน  
          ๘.อำเภอไม้แก่น จำนวน   ๑๑๙   คน  
          ๙.อำเภอกะพ้อ จำนวน     ๒๙   คน  
        ๑o.แม่ลาน จำนวน     ๒๙   คน  
        ๑๑.สายบุรี จำนวน     ๒๕   คน  
        ๑๒.ยะหริ่ง จำนวน     ๒๑   คน