วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

          แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 

 

พันธกิจ
           1.พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้อง การของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
          2.ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          3.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์     

          1. การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
           2. การเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

          3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
          4. การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังแรงงาน

          5. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ